PRIVACYREGLEMENT

Individuele Begeleiding & Dagbesteding FMJ Zorg

Het privacyreglement schrijft voor hoe dagbesteding FMJ Zorg en begeleiders Individuele Begeleiding met de persoonsgegevens omgaat van de cliënten.

● De dagbesteding en de begeleiders individuele begeleiding begeleiden cliënten. Om dit goed te kunnen doen, zijn allerlei gegevens nodig van de cliënten. Van elke cliënt wordt daarom een registratie opgenomen in Digicura en een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, ondersteuningsplan, evaluaties, overeenkomst, door de cliënt zelf of door vertegenwoordiger van de cliënt aangeleverde documenten.

● De cliënt verneemt over het privacyreglement bij de intake, op het moment dat het dossier wordt opgesteld en bij het ondertekenen van zijn of haar ondersteuningsplan.

● Wanneer het van belang is, wordt er bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

● Dit dossier is te allen tijde in te zien door de cliënt zelf (op aanvraag en in overleg met mantelzorger begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) en uitsluitend voor de begeleider (=eindverantwoordelijke), die ook het ondersteuningsplan meegetekend heeft.

● Toestemming geven: Er wordt geen informatie over de cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de client, mantelzorger, begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers.

● Rechten van de cliënten: Cliënten hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs en met toestemming van mantelzorger begeleiders dan wel wettelijk vertegenwoordigers) aangeven bij de directie die dit bespreekt met de begeleider van de cliënt.

● Wie heeft toegang tot het persoonsdossier: Binnen Mijn Kraam Emmen/FMJ Zorg worden de persoonlijke gegevens van de cliënt bewaard in een afsluitbare kast in het afsluitbare kantoor, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de dagbesteding en de individuele begeleiding. De directie en eventueel bevoegde begeleiders (met toestemming van de directie mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in het dossier inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen).

● In Digicura werken alleen de personeelsleden die geautoriseerd zijn.

● Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. De bewaartermijn van (niet medische) cliëntgegevens is 5 jaar* na afsluiting van de begeleiding.

* In bepaalde uitzonderingsgevallen geldt wettelijk gezien een andere bewaartermijn, bijvoorbeeld bij fiscale gegevens, zoals facturatie.

• Klachtenregeling Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij zich richten tot: Marcel Jansen, dagelijks bereikbaar op de werkvloer en telefonisch op: 06-12563784

• de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.